Logo

Các loại mẫu đơn về đất đai

Lượt xem: 200
Ngày đăng: 14/03/2024

Các loại mẫu đơn về đất đai là gì

Các loại mẫu đơn về đất đai là những văn bản do cá nhân hoặc tổ chức hoặc hộ gia đình lập ra mang tính pháp lý gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét cà giải quyết các vấn đề liên quan về đất đai như: khiếu nại, tranh chấp, cho tặng đất, xác nhận quyền sử dụng đất,...

các loại mẫu đơn về đất đai - ViecLamVui

Các loại mẫu đơn về đất đai dùng làm gì

Các loại mẫu đơn về đất đai dùng khi các cá nhân, tổ chức đang sở hữu đất đai đang bị ảnh hưởng về quyền lợi sở hữu đất đai hoặc các nhu cầu như: cho tặng, chuyển nhượng, thay đổi chủ sở hữu, mua bán,...

Sau đây là các loại mẫu đơn về đất đai dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ File Word dễ chỉnh sửa ✓ Tải miễn phí các mẫu đơn khiếu nại về đất đai mới nhất tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Mẫu đơn khiếu nại đất đai

mẫu đơn khiếu nại đất đai - ViecLamVui

Download mẫu đơn khiếu nại đất đai ✓ Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai ✓ mẫu đơn khiếu nại về đền bù đất đai ✓Mẫu đơn khiếu nại đền bù giải phóng mặt bằng  ✓ Mẫu đơn kiến nghị đền bù đất đai. ➤➤➤ Xem và tải ngay tại: Mẫu đơn khiếu nại đất đai

Mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản

mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản - ViecLamVui

Mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay, đánh máy ✓Mẫu giấy mua bán đất đơn giản, chuẩn nhất ✓ Mẫu đơn mua bán đất ✓ Mẫu hợp đồng mua bán đất ngắn gọn ✓ File Word, PDF✓ Tải xuống miễn phí link Google Drive ➤➤➤ Xem tại: Tải mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản

Mẫu đơn tranh chấp đất đai

mẫu đơn tranh chấp đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất ✓ Mẫu đơn tranh chấp ranh giới đất đai ✓ Mẫu đơn tranh chấp đất đai thừa kế ✓ Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. ➤➤➤ Xem ngay: Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai file Word

Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất

mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất - ViecLamVui

Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất .DOC ✓ Mẫu đơn nhận tiền đặt cọc mua đất tham khảo ✓ Mẫu giấy đặt cọc mua đất đơn giản soạn sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản, ngắn gọn đảm bảo tính pháp lý. ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn đặt cọc tiền mua đất file Word

Mẫu đơn chuyển nhượng đất

mẫu đơn chuyển nhượng đất - ViecLamVui

Mẫu giấy chuyển nhượng đất mới nhất hiện hành ✓ Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất mới nhất  ✓ Mẫu đơn chuyển nhượng đất ✓ Tải mẫu giấy chuyển nhượng đất ✓ Mẫu đơn chuyển nhượng ➤➤➤ Mẫu giấy chuyển nhượng đất, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu đơn kiện đòi lại đất

mẫu đơn kiện đòi lại đất - ViecLamVui

Mẫu đơn kiện đòi lại đất mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết việc đòi lại đất ✓ Mẫu đơn kiện đất đai ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn kiện đòi lại đất mới nhất

Mẫu đơn kiến nghị đất đai

mẫu đơn kiến nghị đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn kiến nghị đất đai .DOC ✓ Mẫu đơn kiến nghị đền bù đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai ✓ Mẫu đơn kiến nghị về đất đai có nội dung tham khảo ➤➤➤ Xem và tải: Mẫu đơn kiến nghị đất đai file Word

Mẫu đơn cho tặng đất

mẫu đơn cho tặng đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xác nhận cho đất .Doc ✓ Mẫu giấy xác nhận cho tặng đất đúng quy định pháp luật ✓ Mẫu đơn cho tặng đất ✓ Mẫu đơn tặng đất cho con ✓ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ➤➤➤ Xem bài viết tại: Mẫu đơn xác nhận cho đất file Word

Mẫu đơn chia đất cho con

mẫu đơn chia đất cho con - ViecLamVui

Mẫu đơn chia đất cho con .DOC ✓ Mẫu đơn bố mẹ chia đất cho con dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ Mẫu biên bản họp gia đình phân chia đất chuẩn ➤➤➤ Tải ngay tại: Mẫu đơn chia đất cho con file Word

Mẫu đơn khởi kiện đất đai

mẫu đơn khởi kiện đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đai theo quy định mới nhất hiện hành ✓ Tải Mẫu đơn khởi kiện đất đai ✓ Mẫu đơn khởi kiện lấn chiếm đất đai ✓ Mẫu đơn kiện đòi lại đất ✓Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp ranh giới đất đai ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan nhà nước xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất ✓ Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, vườn sang đất ở, theo Thông tư 33 ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất

mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng xin chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản liên quan  ✓ Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất mẫu file Word dễ chỉnh sửa ➤➤➤ Xem ngay: Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất file Word

Mẫu đơn xin tách thửa đất

mẫu đơn xin tách thửa đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin tách thửa đất mới nhất hiện hành ✓ Tải mẫu đơn xin tách thửa đất nông nghiệp ✓Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK ✓ Mẫu số 11/ĐK của thông tư 24/2014/TT-BTNMT ✓ Mẫu đơn tách thửa đất cho con ➤➤➤ Xem bài viết tại: Mẫu đơn xin tách thửa đất

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

mẫu đơn đăng ký biến động đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan nhà nước xem xét về sự biến động đất đai ở thời điểm hiện tại ✓ Mẫu số 09/ĐK mới nhất, file Word ✓ Mẫu số 09/ĐK thông tin số 24/2014TT-BTNMT ➤➤➤ Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất

Mẫu đơn ký giáp ranh đất

mẫu đơn ký giáp ranh đất - ViecLamVui

Mẫu đơn ký giáp ranh đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm xác định ranh giới đất đai ✓ Mẫu giấy xác nhận giáp ranh thửa đất ➤➤➤ Xem bài viết tại: Mẫu đơn ký giáp ranh đất mới nhất

Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất

mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xác nhận đất đai ✱ Dùng trong các trường hợp xin xác nhận đất ở, xin xác nhận đất khai hoang, xin xác nhận nguồn gốc đất, xin xác nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tình trạng thửa đất ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn xin xác nhận đất đai

Mẫu đơn cầm cố đất

mẫu đơn cầm cố đất - ViecLamVui

Mẫu đơn cầm cố đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng làm thỏa thuận giữa các bên cho vay và bên cầm cố một cách hợp pháp ✓ Mẫu hợp đồng cầm cố đất ✓ Mẫu giấy cố đất ➤➤➤ Mẫu đơn cầm cố đất mới nhất

Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai

mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai .DOC ✓ Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai dựng sẵn nội dung tham khảo ✓ Mẫu đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai đúng quy định ✓ MS Word chỉnh sửa dễ dàng, tiện dùng ngay ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn hòa giải tranh chấp đất đai file Word

Mẫu đơn xin cứu xét đất đai

mẫu đơn xin cứu xét đất đai - ViecLamVui

Download mẫu đơn xin cứu xét đất đai mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu giấy xin cứu xét đất đai ➤➤➤ Xem ngay tại: Mẫu đơn xin cứu xét đất đai

Mẫu đơn xin trích lục thửa đất

mẫu đơn xin trích lục thửa đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất .DOC ✓ Đơn xin cấp lại trích lục đất dựng sẵn nội dung mẫu tham khảo ✓ Mẫu đơn xin cấp lại trích lục hồ sơ đất đai chuẩn ➤➤➤ Xem ngay tại: Mẫu đơn xin cấp lại trích lục đất file Word

Mẫu đơn xin cấp đất thổ cư

mẫu đơn xin cấp đất thổ cư - ViecLamVui

Mẫu đơn xin cấp đất ở .DOC ✓ Mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở, xin cấp đất thổ cư soạn sẵn nội dung tham khảo ➤➤➤ Xem ngay tại: Mẫu đơn xin cấp đất ở file Word

Mẫu đơn xin mượn đất

mẫu đơn xin mượn đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin mượn đất mới nhất hiện hành ✓Tải đơn xin mượn đất trồng cây ✓Mẫu hợp đồng mượn đất làm nhà xưởng ✓Bản cam kết cho mượn đất ✓Mẫu đơn cho mượn đất ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn xin mượn đất

Mẫu đơn xin xây nhà tạm trên đất nông nghiệp

mẫu đơn xin xây nhà tạm trên đất nông nghiệp - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xây nhà tạm trên đất nông nghiệp dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng  gửi lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn ✓ Mẫu hợp đồng cầm cố đất ✓ Mẫu đơn xin làm nhà tạm ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn xin xây nhà tạm trên đất nông nghiệp

Mẫu đơn xin đo đạc lại diện tích đất

mẫu đơn xin đo đạc lại diện tích đất - ViecLamVui

Mẫu đơn đề nghị đo lại đất mới nhất hiện hành ✓ Mẫu đơn đề nghị đo đạc thửa đất ✓ Mẫu đơn xin đo đạc lại diện tích đất ✓ Mẫu đơn xin đo đạc đất đai ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn đề nghị đo lại đất

Mẫu đơn xin chia đất

mẫu đơn xin chia đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin chia đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép tách thửa đất theo nhu cầu của cá nhân ✓ Mẫu đơn xin hợp thửa đất ✓ Mẫu đơn xin tách thửa đất mới nhất ✓ Mẫu đơn tách thửa đất cho con ✓ Mẫu số 11/ĐK file Word ➤➤➤ Xem ngay: Mẫu đơn xin chia đất mới nhất

Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất

mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất mới nhất hiện hành ✓Mẫu đơn xác định ranh giới thửa đất  ➤➤➤ Xem ngay: Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai

mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai .Doc ✓ Mẫu đơn xác nhận đất đai sử dụng xác nhận nguồn gốc đất ở, đất khai hoang, làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai file Word

Mẫu đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp

mẫu đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp mới nhất hiện hành ✓Giấy xác nhận đất không có tranh chấp ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất

mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất - ViecLamVui

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất dược đai dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất ✓ Mẫu đơn miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo, người có công ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất file Word

Mẫu đơn ủy quyền sử dụng đất

mẫu đơn ủy quyền sử dụng đất - ViecLamVui

Giấy ủy quyền sử dụng đất File Word  ✓ Mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất ✓ Giấy ủy quyền đất đai ✓ Mẫu giấy ủy quyền nhà đất ➤➤➤ Xem tại: Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất file Word

Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai

mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu đơn khiếu nại về việc bị thu hồi đất đai ✓Mẫu đơn khiếu nại về việc thu hồi đất đai ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn khiếu nại thu hồi đất đai

Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất

mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất - ViecLamVui

Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng làm bằng chứng chứng minh việc chấm dứt quan hệ trong hợp đồng thuê đất giữa 2 bên ✓ Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất ✓ Mẫu thanh lý hợp đồng thuê đất trước thời hạn  ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn thanh lý hợp đồng thuê đất mới nhất

Mẫu đơn xin cấp đất giãn dân

mẫu đơn xin cấp đất giãn dân - ViecLamVui

Mẫu đơn xin cấp đất giãn dân mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu giấy xin cấp đất giãn dân ✓ Mẫu đơn xin cấp đất để làm nhà ở ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn xin cấp đất giãn dân

Mẫu đơn xin thuê đất của doanh nghiệp

mẫu đơn xin thuê đất của doanh nghiệp - ViecLamVui

Mẫu đơn xin thuê đất của doanh nghiệp mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu đơn thuê mượn đất doanh nghiệp làm nhà xưởng, làm mặt bằng kinh doanh, nuôi trồng thủy sản ✓ Mẫu đơn xin mượn đất  ➤➤➤ Xem tại: Mẫu đơn xin thuê đất của doanh nghiệp

Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai

mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai - ViecLamVui

Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai .DOC ✓ Đơn đề nghị xác minh ranh giới đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn dựng sẵn nội dung mẫu tham khảo ✓ Đơn đề nghị xác định ranh giới đất đai sử dụng xác minh ranh giới thửa đất theo yêu cầu để thực hiện chuyển nhượng QSDĐ, tranh chấp đất đai ➤➤➤ Mẫu đơn đề nghị xác minh ranh giới đất đai file Word

Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang

các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang - ViecLamVui

Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng gửi lên cơ quan chức năng xem xét cấp đất nghĩa trang cho gia đình ✓ Cách viết đơn xin cấp đất xây mộ ➤➤➤ Xem ngay: Các mẫu đơn xin cấp đất nghĩa trang

Mẫu đơn xin chuyển nhượng đất nông nghiệp

mẫu đơn xin chuyển nhượng đất nông nghiệp - ViecLamVui

Mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp mới nhất file Word ✓ Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp chuẩn nhất ✓ Mẫu đơn xin chuyển nhượng đất nông nghiệp ✓ Mẫu mua bán đất nông nghiệp viết tay ✓ Mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay ✓ Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp ➤➤➤ Xem ngay: Mẫu giấy mua bán đất nông nghiệp mới nhất file Word

Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất

mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất mới nhất hiện hành ✓Tải mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp ✓Mẫu Đơn xin gia hạn sử dụng đất ✓ Mẫu số 13/ĐK - Đơn xin gia hạn sử dụng đất ➤➤➤ Xem ngay: Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất

Mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp

mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp - ViecLamVui

Mẫu đơn xin trả lại đất nông nghiệp dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước ✓ Mẫu đơn xin trả lại đất cho Nhà nước ➤➤➤ Xem ngay: Mẫu đơn xin trả đất nông nghiệp

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang

mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang .Doc ✓ Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc đất đai dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Mẫu đơn xin xác nhận đất đai đúng quy định pháp luật ➤➤➤ Xem ngay: Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang file Word

Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất

mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất - ViecLamVui

Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất .DOC ✓ Đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất dựng sẵn nội dung mẫu tham khảo ✓ Mẫu đơn làm thủ tục xoá nợ tiền sử dụng đất theo quy định ➤➤➤ Xem ngay: Mẫu đơn xin xóa nợ tiền sử dụng đất file Word

Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất

mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất - ViecLamVui

Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất mới nhất hiện hành ✓Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp ✓Mẫu đơn xác nhận nhà ở trên đất ✓ Mẫu đơn xin xác nhận tài sản trên đất ✓ Mẫu số 04/ĐK  ➤➤➤ Xem ngay: Mẫu đơn đăng ký bổ sung tài sản trên đất

Các loại mẫu đơn về đất đai dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ Sử dụng làm thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai ✓ Các mẫu đơn khiếu nại về đất đai ✓ Các mẫu đơn tranh chấp đất đai ✓ Tải miễn phí các mẫu đơn xác nhận đất đai tại ViecLamVui, tiện dùng ngay

Trên đây là Các loại mẫu đơn về đất đai file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#CacLoaiMauDonVeDatDai #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui