Web Tính Điểm Trung Bình Môn Online

Công cụ tính điểm trung bình môn online của ViecLamVui được sử dụng để tính điểm trung bình môn học kỳ 1, học kỳ 2, cả năm của các môn học như: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa,... tất cả các cấp bậc như Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT).

Công cụ tính

Hướng dẫn nhanh

 • Nhập điểm đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ vào 3 ô bên dưới
 • Nếu có nhiều điểm đánh giá thường xuyên thì các điểm cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ: 8.5, 10, 9
 • Nếu điểm là số thập phân thì sử dụng dấu chấm.Ví dụ: 6.5, 8.5
 • Điểm được tính theo thang 10, giá trị cho phép chỉ trong khoảng từ 0-10

Tính điểm TBM ngay:

Kết quả:

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm tính điểm trung bình môn dựa trên công thức nào?

Cách tính điểm trung bình môn học được xác định bằng công thức:

Đtbm = (TĐĐGtx + ĐĐGgk x 2 + ĐĐGck x 3) / (Số ĐĐGtx + 5)

Trong đó:

 • TĐĐGtx là tổng điểm đánh giá thường xuyên
 • ĐĐGgk là điểm đánh giá giữa kỳ
 • ĐĐGck là điểm đánh giá cuối kỳ
 • Số ĐĐGtx là số lượng điểm đánh giá thường xuyên

Cho ví dụ cụ thể cách áp dụng công thức vào thực tế?

Ví dụ: Tính điểm trung bình môn Toán của học sinh có số điểm như sau:

 • Điểm đánh giá thường xuyên: 6, 8, 7.5
 • Điểm giữa kỳ: 5
 • Điểm cuối kỳ: 10

Dựa theo công thức tính điểm TBM, ta có: [(6+8+7.5) + 5x2 + 10x3] / (3 + 5) = 7.69

Điểm đánh giá thường xuyên là gì?

ĐĐGtx là điểm kiểm tra trong quá trình học như kiểm tra 15 phút, kiểm tra miệng, thực hành, làm bài tập ... giúp giáo viên đánh giá được năng lực của học sinh.