Logo

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cập nhật mới nhất theo quy định

Lượt xem: 456
Ngày đăng: 17/03/2024

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, hoạt động kinh doanh... áp dụng với nhiều đối tượng ✅ Cập nhật mới nhất theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân - Hướng dẫn nhanh ViecLamVui

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Dựa trên các quy định của pháp luật được ghi nhận tại Luật thuế thu nhập cá nhân, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, thuế thu nhập cá nhân được hiểu là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Để hiểu rõ thêm về cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất, các bạn hãy cùng ViecLamVui - website tuyển dụng và tìm việc phổ biến, uy tín - tìm hiểu sau đây nhé

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam

Người nước ngoài thuộc đối tượng cá nhân không cư trú sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Công thức tính thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNCN

Mức thuế suất thuế TNCN cụ thể như sau:

Nguồn thu nhập Thu nhập tính thuế Thuế suất thuế TNCN
Thu nhập từ kinh doanh Doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

+ 1% đối với kinh doanh hàng hóa

+ 2% đối với kinh doanh dịch vụ

+ 5% đối với sản xuất, xây dựng, vận tải và kinh doanh khác

Thu nhập từ tiền công, tiền lương Tổng thu nhập nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả thu nhập) trừ đi các khoản miễn thuế, các khoản giảm trừ, các khoản không chịu thuế 20%
Thu nhập từ đầu tư vốn Tổng số tiền nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam  5%
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn Tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại tổ chức, cá nhân Việt Nam 0.1%
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Giá chuyển nhượng bất động sản 2%
Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại Phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng 5%
Thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng

Phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam

Phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập nhận được tại Việt Nam

10%

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Cá nhân cư trú (bao gồm cả người Việt Nam hay người nước ngoài) sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân đối với phát sinh thu nhập chịu thuế ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Cách xác định thu nhập chịu thuế cụ thể như sau:

Nguồn thu nhập Thu nhập chịu thuế
Thu nhập từ kinh doanh Được xác định bằng doanh thu tính thu nhập chịu thuế (bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế )trừ đi (-) các khoản chi phí hợp lý (bao gồm các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật).
Thu nhập từ tiền công, tiền lương Tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.
Thu nhập từ đầu tư vốn Tổng số các khoản thu nhập từ đầu tư vốn mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.
Thu nhập từ trúng thưởng Là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.
Thu nhập từ bản quyền  Là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng.
Thu nhập từ nhượng quyền thương mại Là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại. 
Thu nhập từ thừa kế, quà tặng Là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân - Hướng dẫn nhanh ViecLamVui

Các câu hỏi thường gặp về cách tính thuế thu nhập cá nhân

Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo biểu thuế luỹ tiến từng phần được tính như thế nào?

Đối với người lao động đang công tác trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề từ công việc văn phòng, việc làm sản xuất, việc làm tài chính... và nhiều lĩnh vực ngành nghề khác đều rất quan tâm đến mức thuế suất thuế TNCN sẽ được tính cụ thể như thế nào theo biểu thuế luỹ tiến từng phần để có thể tự kiểm tra xem mức đóng thuế TNCN của mình có chính xác hay không? Sau đây là quy định về biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất

(%)

1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Biểu thuế toàn phần của thuế suất thuế TNCN áp dụng đối với những đối tượng nào?

Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng. Cụ thể như sau:

Thu nhập tính thuế Thuế suất (%)
Thu nhập từ đầu tư vốn 5
Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5
Thu nhập từ trúng thưởng 10
Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 20
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 0.1
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 2

Thời điểm được tính giảm trừ gia cảnh trong tính thuế TNCN là khi nào?

Trường hợp có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế TNCN nhưng đăng ký muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha mẹ, vợ chồng, con thì khi quyết toán thuế, thời điểm được tính giảm trừ cho người phụ thuộc là từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. 

Các khoản miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh của người lao động trong cách tính thuế thu nhập cá nhân?

Các khoản miễn thuế bao gồm:

  • Tiền phụ cấp ăn trưa, giữa ca (nếu phụ cấp vào tiền lương thì được miễn tối đa 680.000/ tháng)
  • Tiền phụ cấp trang phục (không vượt quá 5 triệu đồng/năm)
  • Tiền phụ cấp điện thoại theo quy định của công ty
  • Tiền làm thêm giờ ban đêm, làm thêm giờ cao hơn so với làm việc ban ngày, giờ hành chính.
  • Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện
  • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Các khoản giảm trừ gia cảnh:

  • Đối với người nộp thuế là: 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
  • Đối với mỗi người phụ thuộc là: 3,6 triệu đồng/tháng (phải được đăng kí với cơ quan thuế)

Tiền lương hưu có phải là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân, khoản tiền lương hưu mà người lao động nhận được hàng tháng sau khi nghỉ hưu là thu nhập được miễn thuế.

➽➽➽ Xem thêm: Tổng hợp bài viết hướng dẫn cách tính thuế TNCN, cách tính lương cơ bản, lương tăng ca làm thêm giờ, cách tính trợ cấp thôi việc... cập nhật theo quy định mới nhất

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, hoạt động kinh doanh... áp dụng với nhiều đối tượng ✅ Cập nhật mới nhất theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân

#CachTinhThueThuNhapCaNhan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Nhân sự, Hành Chính. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Nhân sự, Hành Chính trên ViecLamVui