Logo

Mẫu quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản file Word

Lượt xem: 118
Ngày đăng: 10/03/2024

Download quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản file Word ✓ Mẫu file quyết định lập hội đồng định giá tài sản ✓ Mẫu giấy quyết định thành lập ban định giá tài sản ✓ Tải xuống miễn phí bản quyết định lập ban định giá tài sản Google Drive.

quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản - ViecLamVui

Mẫu quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản file Word

XEM TRƯỚC

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Mẫu quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản file Word

Mẫu quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản gồm các nội dung chính sau:

Mẫu số 38/QĐ-TLHĐĐGTS

......................... (1)

......................... (2)

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............/QĐ-TLHĐGTS .......(3)......., ngày ......... tháng ......... năm ........

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng định giá tài sản

- Căn cứ Khoản 3 Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính;

- Căn cứ Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

- Căn cứ Điều 25 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số ……………………… ngày........./........./........ của……………….……(nếu có);

- Căn cứ Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số …………………… ngày........./........./........ của……………………….……(nếu có);

- Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số …………………………… ngày ….../……/…… (nếu có);

Tôi:

Cấp bậc, chức vụ:

Đơn vị:  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng định giá tài sản bao gồm:

1.Ông/Bà: .......................................... đại diện cơ quan: ........................là Chủ tịch. 

2.Ông/Bà: ............................................ đại diện cơ quan:............................ là Phó Chủ tịch.

3.Ông/Bà: ........................................... đại diện cơ quan: ...................................là Thư ký. 

4.Ông/Bà: ......................................... đại diện cơ quan:..................................là Thành viên.

Điều 2. Hội đồng định giá tài sản có trách nhiệm đánh giá giá trị sử dụng/xác định giá trị của tang vật, phương tiện bị tịch thu dưới đây (4):

STT TÊN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH ĐẶC ĐIỂM, CHỦNG LOẠI, SỐ HIỆU, NHÃN HIỆU, KÝ HIỆU, SỐ ĐĂNG KÝ (NẾU CÓ), XUẤT XỨ (NẾU CÓ), TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
           
           
           
           
           
           

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 1 (để thực hiện)
  • Lưu: Hồ sơ

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ tên)

(1)Tên cơ quan chủ quản; 

(2)Tên đơn vị ra quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản; 

(3)Ghi rõ địa danh hành chính; 

(4) Trường hợp định giá giá trị sử dụng của nhiều tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì phải lập bảng thống kê riêng kèm theo Quyết định này

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác môn định giá tài sản:

Download quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản file Word ✓ Mẫu file quyết định lập hội đồng định giá tài sản ✓ Mẫu giấy quyết định thành lập ban định giá tài sản ✓ Tải xuống miện phí bản quyết định lập ban định giá tài sản Google Drive.

Trên đây là Mẫu quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản file Word, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui