Logo

Mẫu biên bản định giá tài sản file Word

Lượt xem: 186
Ngày đăng: 14/03/2024

Download mẫu biên bản định giá tài sản file Word ✓ Biên bản định giá tài sản thanh lý ✓ Biên bản định giá tài sản thế chấp ✓ Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn ✓ Tải xuống mẫu giấy biên bản định giá tài sản Google Drive.

biên bản định giá tài sản - ViecLamVui

Mẫu biên bản định giá tài sản file Word

XEM TRƯỚC

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Mẫu biên bản định giá tài sản file Word

Mẫu biên bản định giá tài sản gồm các nội dung sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Biên bản định giá tài sản

 • Căn cứ vào Quyết định tạm giữ (hoặc Quyết định xử lý) số:………………......., ngày …./…./…., của ........................
 • Căn cứ Bảng giá ………………………………………….. do ………………... ban hành;
 • Căn cứ giá bán các sản phẩm mới cùng loại trên thị trường địa phương tại thời điểm khảo sát giá;
 • Căn cứ vào Biên bản xác định tỷ lệ chất lượng còn lại ngày …./…./…. hoặc Giấy chứng nhận giám định chất lượng số: …………........., ngày …./…./…. của ...................

Hôm nay, ngày....... tháng ........ năm ......., tại ......................................, cơ quan định giá tài sản với các thành phần gồm::

1. Ông, Bà: .......................................................................... Chức vụ: …………

Cơ quan: ............................................................................................................

2. Ông, Bà: .......................................................................... Chức vụ: …………

Cơ quan: ............................................................................................................

3. Ông, Bà: .......................................................................... Chức vụ: ………...

Cơ quan: ............................................................................................................

4. Ông, Bà: .......................................................................... Chức vụ: …………

Cơ quan: ............................................................................................................

Đã họp và thống nhất xác định mức giá của lô hàng theo Quyết định tạm giữ (hoặc Quyết định xử lý) số: ............................................... là: ……………...................... đồng;

Bằng chữ: ...........................................................................................................

(Kèm theo biên bản này có Bảng kê chi tiết giá trị của từng loại tài sản).

Biên bản được lập thành …. bản, được các thành viên cùng nhất trí thông qua./.

Chữ ký của các bên đại diện

Mẫu biên bản định giá tài sản thế chấp file Word

XEM TRƯỚC

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Mẫu biên bản định giá tài sản thế chấp file Word

Mẫu biên bản định giá tài sản thế chấp gồm những nội dung sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Biên bản định giá tài sản cầm cố

Thông tin bên cầm cố (Trường hợp cầm cố tài sản người thứ ba)

 • Ông (bà): ........Sinh ngày ...../....../..
 • Nghề nghiệp: ………………………………………………………………...
 • CMND/CCCD số: ………….. cơ quan cấp…………, ngày….. tháng…..năm…
 • Hộ khẩu thường trú: ................................................... 
 • Đại diện cho: …………………………………………………………………
 • Địa chỉ: …....................................................... 
 • Số điện thoại:.......................................................... Fax: ....

Thông tin bên vay bên cầm cố (Trường hợp cầm cố tài sản của khách hàng)

 • Ông (bà): ........Sinh ngày ...../....../..
 • Nghề nghiệp: ………………………………………………………………...
 • CMND/CCCD số: ………….. cơ quan cấp…………, ngày….. tháng…..năm…
 • Hộ khẩu thường trú: ................................................... 
 • Đại diện cho: …………………………………………………………………
 • Địa chỉ: …....................................................... 
 • Số điện thoại:.......................................................... Fax: ....

Thông tin bên cho vay / Bên nhận cầm cố:

 • Tên tổ chức: Chi nhánh Ngân hàng …………………………………………
 • Đại diện: …………………………………………… Giám đốc Chi nhánh.
 • Địa chỉ: ....................................................................
 • Số điện thoại:......................Fax: .................................
  • Tổ định giá của Chi nhánh NH ……………….……………. gồm :
  • Tổ trưởng tổ định giá: ………………………………………………………….
  • Cán bộ định giá: ………………………………………………………………..
  • Giám sát định giá 1: ……………………………………………………………
  • Giám sát định giá 2: ……………………………………………………………

Các bên cùng tiến hành kiểm tra và cùng nhau lập biên bản định giá các tài sản được liệt kê dưới đây để làm cơ sở cho việc nhận cầm cố của Chi nhánh Ngân hàng:......

 • Tài sản định giá
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (Tờ khai hải quan, hoá đơn tài chính, giấy đăng ký quyền sở hữu tài sản như đăng ký xe, tàu biển…)
 • Hiện trạng tài sản
 • Căn cứ định giá
 • Mục đích định giá
 • Nội dung định giá

Các bên đã thống nhất các nội dung theo biên bản định giá này và cùng ký xác nhận. Biên bản này được lập tại ……………… ngày …..tháng … năm…… thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau.

 • Chữ ký của bên cầm cố, bên vay, bên cho vay, tổ trưởng tổ định giá, cán bộ định giá, giám sát định giá 1, giám sát định giá 2

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn file Word

XEM TRƯỚC

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn file Word

Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn có những thông tin chính sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Ngày.......tháng.......năm

Biên bản định giả tài sản góp vốn (Số: … /20…./BBĐGTSGV/…-…)

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 • Căn cứ Điều lệ của Công ty ………………………………………..;
 • Căn cứ vào cam kết góp vốn bằng tài sản khi thành lập công ty của các thành viên;
 • Căn cứ ………………………………………………………………...

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại Văn phòng trụ sở chính Công ty … (sau đây gọi tắt là công ty), địa chỉ: ……………………, chúng tôi gồm:

Thành phần định giá tài sản góp vốn là các thành viên góp vốn thành lập công ty, gồm có:

1. Họ tên: …………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …../…../…..

Giấy CMND/ CCCD số ………………., cấp ngày …/ …/ …., tại: …………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………. Email: ……………………………………………..

2. Họ tên: …………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …../…../…..

Giấy CMND/ CCCD số ………………., cấp ngày …/ …/ …., tại: …………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………. Email: ……………………………………………..

3. Họ tên: ……………………………………………………………………………………………..

(Ghi các nội dung tiếp theo như ở mục 2(nếu có))

Là thành viên góp vốn thành lập công ty.

Các thành viên thực hiện định giá tài sản góp vốn theo các nội dung sau đây:

1. Tài sản định giá gồm: haha

Stt Tên tài sản Loại tài sản Số lượng Đơn vị tính Tình trạng tài sản Học tên thành viên là chủ sở hữu tài sản
1 ....          
.... ....          
             
             
  Cộng          

2. Hồ sơ, tài liệu và giấy tờ kèm theo tài sản định giá, gồm:

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

(Thống kê đầy đủ toàn bộ giấy tờ kèm theo tài sản định giá)

3. Nguyên tắc định giá:

- Tài sản góp vốn được các thành viên định giá theo nguyên tắc nhất trí, tất cả hoặc 100% thành viên góp vốn đồng ý với giá trị được thể hiện thành Đồng Việt Nam của tài sản góp vốn.

- Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

4. Nội dung công việc định giá tài sản của các thành viên góp vốn:

- Đánh giá tổng quát về toàn bộ tài sản định giá, xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở cho việc định giá.

- Lập kế hoạch định giá tài sản (nếu có).

- Khảo sát thực tế, thu thập thông tin liên quan đến tài sản định giá.

- Phân tích thông tin liên quan đến tài sản định giá.

- Ý kiến xác định giá trị tài sản định giá của các thành viên góp vốn.

- Các nội dung khác … (nếu có).

5. Tất cả thành viên góp vốn nhất trí, đồng ý xác định giá tài sản góp vốn như sau:

Stt Tên tài sản Loại tài sản Số lượng Đơn vị tính Tình trạng tài sản Học tên thành viên là chủ sở hữu tài sản
1 ....          
.... ....          
             
             
  Cộng          

6. …………… (Ghi nội thêm các nội dung thoả thuận hoặc cam kết khác của tất cả các thành viên góp vốn (nếu có)).

7. Tất cả các thành viên góp vốn tham gia thành phần định giá tài sản góp vốn đã đọc lại biên bản, đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản và ký tên xác nhận ở dưới đây.

Biên bản định giá tài sản góp vốn này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau, được giao cho bên A giữ … bản, bên B giữ … bản./.

Chữ ký các thành viên trong thành phần định giá tài sản góp vốn

Chữ ký xác nhận của giám đốc công ty

➽➽➽ Xem thêm các tài liệu khác môn định giá tài sản:

Download mẫu biên bản định giá tài sản file Word ✓ Biên bản định giá tài sản thanh lý ✓ Biên bản định giá tài sản thế chấp ✓ Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn ✓ Tải xuống mẫu giấy biên bản định giá tài sản Google Drive.

Trên đây là Mẫu biên bản định giá tài sản file Word, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

#BienBanDinhGiaTaiSan #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Pháp lý. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Pháp lý trên ViecLamVui