Logo

Phần mềm kế toán Excel theo Quyết Định 48

Lượt xem: 288
Ngày đăng: 15/03/2024

Download phần mềm kế toán Excel theo Quyết Định 48 mới nhất ✓ File kế toán Excel theo Quyết Định 48/2006/TT-BTC ✓ File Excel kế toán theo Quyết Định 48 giúp kế toán làm tốt công việc kế toán và quản lý sổ sách doanh nghiệp ✓ Tải xuống miễn phí

Phần mềm kế toán Excel theo Quyết Định 48

Sau đây là phần mềm kế toán Excel theo Quyết Định 48, hỗ trợ tải miễn phí từ ViecLamVui, giúp bạn sử dụng dễ dàng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. 

Tải phần mềm kế toán Excel theo Quyết Định 48

Phần mềm kế toán Excel theo Quyết Định 48/2006/TT-BTC của tác giả Đoàn Lê Dưỡng lập trình và biên soạn có hướng dẫn sử dụng chi tiết, trong chương trình kế toán này gồm có các sheet sau:

Thông tin đơn vị gồm có: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, mã số thuế, giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ, hình thức kế toán, hạch toán hàng tồn kho, phương pháp tính giá xuất HTK, ngày cuối đăng nhập, ngày mở sổ, ngày đóng sổ.

Thông tin đơn vị

Sheet khai báo danh mục ngân hàng gồm các cột: mã ngân hàng, tên ngân hàng, số tài khoản, số hiệu TK, tiền tệ, số dư và có tính năng thêm mới danh mục ngân hàng. 

Sheet khai báo danh mục ngân hàng

Sheet cơ sở dữ liệu chứng từ phát sinh gồm các cột: ngày CT, số CT, diễn giải, nợ, có, số tiền, mã đối tác, thông tin đối tác, thông tin hàng hóa, thông tin hóa đơn,...

Sheet cơ sở dữ liệu chứng từ phát sinh

Bảng cân đối số phát sinh gồm các cột: số hiệu TK, tên TK, số dư đầu kỳ (nợ, có), số phát sinh trong kỳ (nợ, có), số dư cuối kỳ (nợ, có)

Bảng cân đối số phát sinh

Bảng cân đối kế toán gồm có: tài sản, mã số, thuyết minh, số cuối năm, số đầu năm (Nếu chưa kết chuyển thì BCDKT sẽ không cân)

Bảng cân đối kế toán

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có: chỉ tiêu (doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, giá vốn, lợi nhuận,...), mã số, thuyết minh, năm nay, năm trước

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm: chỉ tiêu (lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư, lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính) mã số, thuyết minh, năm nay, năm trước

Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ nộp ngân sách (đối với các khoản so cơ quan thuế quản lý thu)

Bảng kê khai tổng hợp nghĩa vụ nộp ngân sách

Bản thuyết minh báo cáo tài chính gồm có: đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp, thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán (tiền và tương đương tiền, hàng tồn kho, tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình, tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình, tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu),...

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bảng nhật ký chung gồm: Ngày tháng ghi sổ, chứng từ (số hiệu, ngày tháng), diễn giải, Đã ghi sổ cái, STT  dòng, số hiệu TK  đối ứng, Số phát sinh (nợ, có)

Bảng nhật ký chung

Sheet sổ cái dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung

Sheet sổ cái

Sheet sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt gồm các cột: Ngày tháng ghi sổ, ngày tháng chứng từ, số hiệu chứng từ (thu, chi), diễn giải, TK đối ứng, số tiền (nợ, có), số tồn, ghi chú

Sheet sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Sheet sổ quỹ tiền mặt gồm các cột: Ngày tháng ghi sổ, ngày tháng  chứng từ, số hiệu chứng từ (thu, chi), diễn giải, TK đối ứng, số phát sinh (nợ, có, tồn), ghi chú

Sheet sổ quỹ tiền

Và các sheet khác gồm: bảng số tiền gửi ngân hàng, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, bảng tổng hợp công nợ, sổ chi tiết thanh toán với người bán, báo cáo nhập xuất tồn, sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa), sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết đối ứng, tờ khai thuế, tài sản cố định, phiếu chi, phiếu xuất kho, báo cáo hàng đang gửi đại lý, ...

sổ chi phí sản xuất kinh doanh

 

Download phần mềm kế toán Excel theo Quyết Định 48 mới nhất ✓ File kế toán Excel theo Quyết Định 48/2006/TT-BTC ✓ File Excel kế toán theo Quyết Định 48 giúp kế toán làm tốt công việc kế toán và quản lý sổ sách doanh nghiệp ✓ Tải xuống miễn phí

Trên đây là phần mềm kế toán Excel theo Quyết Định 48, ViecLamVui - chuyên trang việc làm 24h miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và có thể hỗ trợ tốt cho công việc của bạn.

#ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm kế toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm kế toán trên ViecLamVui