Logo

Sổ tay kiểm toán nội bộ PDF

Lượt xem: 394
Ngày đăng: 18/03/2024

Download Sổ tay kiểm toán nội bộ ✓ Sổ tay kiểm toán nội bộ ngân hàng ✓ Sổ tay kiểm toán nội bộ Bộ tài chính ✓ Sổ tay hướng dẫn kiểm toán nội bộ ✓ Tài liệu sổ tay kiểm toán nội bộ BIDV ✓ Sổ tay kiểm toán nội bộ đầy đủ, chi tiết ✓ File PDF ✓ Tải online hoàn toàn miễn phí

Sổ tay kiểm toán nội bộ - ViecLamVui

Sổ tay kiểm toán nội bộ ngân hàng

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Sổ tay kiểm toán nội bộ ngân hàng

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ SỔ TAY KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG
Tác giả Đang cập nhật
Tóm tắt

Ngân hàng thương mại (NHTM) lớn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, quản lý một khối lượng lớn vàng và tài sản của ngân hàng và khách hàng, đòi hỏi cần phải có một hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả, tuân theo pháp luật nhằm để quản lý và kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập trong NHTM, thông qua việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính hiệu quả của công tác quản lý rủi ro và tính hữu hiệu của hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ.

Sổ tay kiểm toán được ban hành là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo hành lang hoạt động và định hướng thống nhất trong kiểm toán nội bộ của NHTM. Sổ tay kiểm toán nội bộ hướng đến sự chuẩn hóa và thống nhất về tài liệu nghiên cứu, áp dụng phục vụ cho hoạt động kiểm toán nội bộ của NHTM.

Sổ tay kiểm toán nội bộ ngân hàng gồm có 5 cấu phần: Giới thiệu chung; Chính sách kiểm toán nội bộ; Cơ cấu tổ chức, điều hành và hoạt động của Kiểm toán nội bộ; Quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ; Hướng dẫn kiểm toán nội bộ một số nghiệp vụ.

Sổ tay kiểm toán nội bộ được cung cấp và áp dụng thống nhất cho các cấp quản lý, các đơn vị trong toàn hệ thống ngân hàng và tất cả các nhân viên kiểm toán nội bộ.

Mục lục
 • Chương I: Giới thiệu chung
 • Chương II: Chính sách kiểm toán nội bộ
 • Chương III: Cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ
 • Chương IV: Quy trình, thủ tục kiểm toán nội bộ
 • Các phụ lục

Sổ tay kiểm toán nội bộ Bộ tài chính

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

➽➽➽ Bấm để tải: Sổ tay kiểm toán nội bộ Bộ tài chính

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CHO CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

Tác giả Bộ tài chính
Tóm tắt

Công tác kiểm toán nội bộ đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2019. Nhằm hỗ trợ quá trình thiết lập và thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ tại các Bộ, sổ tay hướng dẫn triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ này được soạn thảo tuân theo các quy định pháp quy liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ đã được ban hành, trên cơ sở tham khảo các thông lệ quốc tế áp dụng cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kết hợp với thực tiễn kiểm toán nội bộ tại Việt Nam.

Cấu trúc của cuốn sổ tay hướng dẫn kiểm toán nội bộ này bao gồm 6 chương và 6 phụ lục. Sổ tay kiểm toán nội bộ này đã được biên soạn với sự tham gia của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới và Cục Quản lý, Giám sát Kế toán - Kiểm toán Bộ Tài Chính.

Mục lục
 • Chương I: Mục tiêu, phạm vi và phương pháp kiểm toán nội bộ
 • Chương II: Chiến lược và kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm
 • Chương III: Quy trình kiểm toán nội bộ cho từng cuộc kiểm toán
 • Chương IV: Báo cáo đột xuất và báo cáo tổng hợp thường niên
 • Chương V: Đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán
 • Chương VI: Kiểm toán nội bộ đối với rủi ro gian lận
 • Các phụ lục

➽➽➽ Xem thêm tài liệu kiểm toán nội bộ khác:

Download Sổ tay kiểm toán nội bộ ✓ Sổ tay kiểm toán nội bộ ngân hàng ✓ Sổ tay kiểm toán nội bộ Bộ tài chính ✓ Sổ tay hướng dẫn kiểm toán nội bộ ✓ Tài liệu sổ tay kiểm toán nội bộ BIDV ✓ Sổ tay kiểm toán nội bộ đầy đủ, chi tiết ✓ File PDF ✓ Tải online hoàn toàn miễn phí

Trên đây là tài liệu sổ tay kiểm toán nội bộ đầy đủ file PDF, ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm nhanh miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các bạn.

#SoTayKiemToanNoiBo #ViecLamVui

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí công việcViệc làm Kiểm toán. Bài viết thuộc danh mụcBlog Việc làm Kiểm toán trên ViecLamVui