A Tỳ Đàm Yếu Luận PDF

Download sách A Tỳ Đàm Yếu Luận PDF Full ✓A Tỳ Đàm Yếu Luận Ebook PDF ✓Tải sách A Tỳ Đàm Yếu Luận ✓ File sách A Tỳ Đàm Yếu Luận quyển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ✓Kinh Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

A Tỳ Đàm Yếu Luận PDF

Tải A Tỳ Đàm Yếu Luận PDF

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU

 

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới
Ấn tống Hội Giáo Dục Từ Thiện Sariputtra 
Dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt Thích Như Điển 
Tóm tắt

A Tỳ Đàm (Abhidhamma, Abhidharma, Vi diệu pháp, Thắng pháp, Vô tỷ pháp, ...) nói về triết lý và tâm lý, A Tỳ Đàm chứa đựng toàn bộ hệ thống luyện tâm, gồm những minh giải có tính chất siêu hình và trừu tượng cao độ về giáo lý Phật giáo. Đây là những lời luận giải về kinh điển, hay những bài thuyết giảng của Đức Phật.

Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới gồm có 10 quyển, 25 phẩm: phẩm địa động, phẩm sáu nước lớn, phẩm thần dạ xoa, phẩm tứ thiên hạ,...

Mục lục

QUYỂN THỨ NHẤT

 • PHẨM ĐỊA ĐỘNG Thứ nhất
 • NAM DIÊM PHÙ ĐỀ Phẩm Thứ Hai 
 • Phẩm SÁU NƯỚC LỚN Thứ Ba
 • Phẩm THẦN DẠ XOA Thứ Tư

QUYỂN THỨ HAI

 • Phẩm LẬU XÀ KỲ LỢI TƯỢNG VƯƠNG thứ 5
 • Phẩm TỨ THIÊN HẠ Thứ Sáu
 • Phẩm SỐ LƯỢNG Thứ Bảy
 • Phẩm THIÊN TRỤ XỨ Thứ Tám

QUYỂN THỨ BA

 • Phẩm VƯỜN HOA HỶ Thứ 9
 • Phẩm XE TRONG VƯỜN Thứ 10
 • Phẩm VƯỜN ÁC KHẨU Thứ 11
 • Phẩm VƯỜN LẪN LỘN (Tạp nhạp) Thứ 12
 • Phẩm VƯỜN BA LỢI DẠ ĐA Thứ 13

QUYỂN THỨ TƯ

 • Phẩm Thành Đề Đầu Lại Tra thứ 14
 • Phẩm Thành Tỳ Lưu Lặc Xa thứ 15
 • Phẩm Thành Tỳ Lưu Bát Xoa thứ 16
 • Phẩm Thành Tỳ Sa Môn thứ 17

QUYỂN THỨ NĂM

 • Phẩm Thiên và Phi Thiên chiến đấu với nhau thứ 18
 • Phẩm Nhựt Nguyệt Hành thứ 19

QUYỂN THỨ SÁU

 • Phẩm Vì Sao thứ 20 

QUYỂN THỨ BẢY

 • Phẩm Thọ Sanh thứ 21 
 • Phẩm THỌ LƯỢNG Thứ 22

QUYỂN THỨ TÁM

 • Phẩm ĐỊA NGỤC Thứ 23
 • Phẩm Tiện Sanh Địa Ngục - Cứu Cánh Địa Ngục
 •  Hắc Thằng thứ hai 
 • Hắc Thằng Địa Ngục Phẩm Cứu Cánh 
 • Phẩm Tụ Khái Địa Ngục Thứ ba 
 • Phẩm Địa Ngục Khiếu Hoán Thứ tư 
 • Phẩm Địa Ngục Đại Khiếu Hoán Thứ năm 
 • Phẩm Địa Ngục Thiêu Chính Thứ Sáu 
 • Phẩm Địa Ngục Đại Thiêu Chính Thứ Bảy
 • Phẩm A Tỳ Chỉ Địa Ngục Thứ Tám
 • Phẩm Vườn Ngoài Ngăn Cách Địa Ngục Thứ Chín 
 • Phẩm Địa Ngục Diêm La Thứ Mười 

QUYỂN THỨ CHÍN

 • Phẩm Tiểu Tam Tai và bệnh tật thứ 24 
 • Phẩm Tiểu Tam Tai về Đao Binh thứ hai
 • Phẩm Tiểu Tam Tai về đói khát thứ ba 

QUYỂN THỨ MƯỜI

 • Đại Tam Tai - Phẩm Hỏa Tai thứ 25 
Download sách A Tỳ Đàm Yếu Luận PDF Full ✓A Tỳ Đàm Yếu Luận Ebook PDF ✓Tải sách A Tỳ Đàm Yếu Luận ✓ File sách A Tỳ Đàm Yếu Luận quyển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ✓Kinh Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới ✓Tải xuống miễn phí link Google Drive

Trên đây là A Tỳ Đàm Yếu Luận PDF ViecLamVui - chuyên trang tìm việc làm miễn phí - gửi đến bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ việc học tập và nghiên cứu của các bạn thật hiệu quả.

Trung Tâm Việc Làm Vui Academy, Tìm Việc làm Nhanh 24h,
Đăng Tuyển dụng miễn phí - Chi nhánh công ty MBN

ViecLamVui là dự án giữa MBN và Cổng Tri Thức Thánh Gióng Trung Ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên

Địa chỉ: L3 Tòa nhà MBN Tower 365 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vieclamvui@muabannhanh.com

Không cần làm hồ sơ CV trên máy tính. Click chọn điền thông tin bằng điện thoại. Chat Nhanh có việc ngay