Tình Huống 83

Xe đang đi thẳng có đàn gia súc lao ra

Bấm nút BẮT ĐẦU để thi

Bấm nút GẮN CỜ hoặc nút SPACE trên bàn phím khi phát hiện tình huống nguy hiểm

Kết quả tình huống của bạn:

Điểm đạt được: Chưa bắt đầu làm

Thời điểm gắn cờ: Chưa gắn cờ

Các bạn cần ghi nhớ dấu hiệu xung quanh của thời điểm đúng để gắn cờ. không nên nhớ số giây của mỗi video bởi vì khi đi thi thực tế hệ thống sẽ tổng hợp một lúc 10 câu ngẫu nhiên thành một video.

Trong video tình huống 83, chúng ta chú ý đến các dấu hiệu sau để gắn cờ: