Hồ sơ ứng viên cập nhật mới

12-15 triệu
Hồ Chí Minh
Trên 5 năm
5-7 triệu
Hồ Chí Minh
Chưa có kinh nghiệm
5-7 triệu
Hồ Chí Minh
1 năm
5-7 triệu
Hồ Chí Minh
2 năm
Hồ Chí Minh
1 năm
12-15 triệu
Hồ Chí Minh
3 năm
7-10 triệu
Hồ Chí Minh
3 năm
12-15 triệu
Hồ Chí Minh
5 năm trở lên
7-10 triệu
Hồ Chí Minh
1 năm
5-7 triệu
Hồ Chí Minh
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
2 năm
5-7 triệu
Hồ Chí Minh
Không yêu cầu kinh nghiệm
5-7 triệu
Hồ Chí Minh
2 năm
10-12 triệu
Hồ Chí Minh
5 năm trở lên
7-10 triệu
Hồ Chí Minh
Dưới 1 năm
5-7 triệu
Hồ Chí Minh
Chưa có kinh nghiệm